พลาสติกคลุมแปลงดินใช้งานยังไง?

พลาสติกคลุมแปลงดิน

พลาสติกคลุมแปลงดินเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในดิน ป้องกันวัชพืชและแมลง ลดการใช้สารเคมี และเพิ่มผลผลิตของพืช

พลาสติกคลุมดินมีหลายประเภท แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือพลาสติก PE ที่มีสองด้าน คือด้านสีดำและด้านสีเงิน การใช้งานที่ถูกต้องคือให้ด้านสีดำหันลงดิน และด้านสีเงินหันขึ้นแสง ด้านสีเงินจะช่วยสะท้อนแสงแดด ลดความร้อน และขับไล่แมลง ส่วนด้านสีดำจะช่วยกันแสง ลดการเติบโตของวัชพืช และเก็บความชื้นในดิน

อย่างไรก็ตาม พลาสติก PE มีข้อเสียคือย่อยสลายยาก และอาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนดินและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ทำการเกษตรควรเลือกใช้พลาสติกคลุมดินที่สามารถย่อยสลายได้เอง หรือทำการเก็บกวาดและกำจัดพลาสติกอย่างถูกวิธีหลังจากใช้งานเสร็จ

 

พลาสติกคลุมดินทำอะไรได้บ้าง

พลาสติกคลุมดินเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น

  • ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในดิน ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
  • ป้องกันวัชพืชและแมลง ซึ่งเป็นศัตรูของพืช และลดการใช้สารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มผลผลิตของพืช โดยการเร่งการเจริญเติบโต ลดการสูญเสียน้ำ และปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต

พลาสติกคลุมดินมีหลายประเภท แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือพลาสติก PE ที่มีสองด้าน คือด้านสีดำและด้านสีเงิน การใช้งานที่ถูกต้องคือให้ด้านสีดำหันลงดิน และด้านสีเงินหันขึ้นแสง ด้านสีเงินจะช่วยสะท้อนแสงแดด ลดความร้อน และขับไล่แมลง ส่วนด้านสีดำจะช่วยกันแสง ลดการเติบโตของวัชพืช และเก็บความชื้นในดิน

อย่างไรก็ตาม พลาสติก PE มีข้อเสียคือย่อยสลายยาก และอาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนดินและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ทำการเกษตรควรเลือกใช้พลาสติกคลุมดินที่สามารถย่อยสลายได้เอง หรือทำการเก็บกวาดและกำจัดพลาสติกอย่างถูกวิธีหลังจากใช้งานเสร็จ

 

พลาสติกคลุมแปลงดินช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำได้อย่างไร

พลาสติกคลุมแปลงดินเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการระเหยของน้ำจากดิน ทำให้ดินมีความชื้นสม่ำเสมอ และไม่ต้องให้น้ำบ่อยเกินไป นอกจากนี้ พลาสติกยังช่วยป้องกันการเกิดการระเหยของปุ๋ย ทำให้ปุ๋ยถูกย่อยสลายและเข้าสู่ดินได้ดีขึ้น และลดการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำและดิน

การใช้พลาสติกคลุมดินยังช่วยควบคุมอุณหภูมิในดินไม่ให้ร้อนหรือเย็นเกินไป เพื่อให้อุณหภูมิในดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต

ดังนั้น การใช้พลาสติกคลุมดินเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากสำหรับเกษตรกรที่ต้องการประหยัดน้ำ ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้

 

การผันผวนโภชนาการของพืช

การผันผวนโภชนาการของพืชคือการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพและปริมาณของสารอาหารที่พืชได้รับจากดิน ซึ่งอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช การผันผวนโภชนาการของพืชอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การใช้ปุ๋ยและสารเคมี การปลูกพืชแบบหมุนเวียน การเกิดโรคและแมลง และการจัดการดิน

การใช้พลาสติกคลุมแปลงดินเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในดิน ป้องกันวัชพืชและแมลง ลดการใช้สารเคมี และเพิ่มผลผลิตของพืช

การใช้พลาสติกคลุมแปลงดินอาจมีผลต่อการผันผวนโภชนาการของพืชได้ทั้งดีและเสีย ดังนี้

  • ดี : การใช้พลาสติกคลุมดินจะช่วยลดการระเหยของน้ำและปุ๋ยจากดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และธาตุอาหารสำหรับพืชมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันการเกิดการระเหยของปุ๋ย ทำให้ปุ๋ยถูกย่อยสลายและเข้าสู่ดินได้ดีขึ้น และลดการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำและดิน
  • เสีย : การใช้พลาสติกคลุมดินอาจทำให้ดินขาดอากาศ ทำให้ดินเป็นกรดและเกิดการสะสมของสารพิษ ซึ่งอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ พลาสติก PE ที่ใช้คลุมดินมีข้อเสียคือย่อยสลายยาก และอาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนดินและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ทำการเกษตรควรเลือกใช้พลาสติกคลุมดินที่สามารถย่อยสลายได้เอง หรือทำการเก็บกวาดและกำจัดพลาสติกอย่างถูกวิธีหลังจากใช้งานเสร็จ